Marex-1

Skontaktuj się z nami
Autoryzowany Dystrybutor Shell
Autoryzowany
Dystrybutor Shell
Szukaj
Autoryzowany Dystrybutor Shell
Autoryzowany
Dystrybutor Shell

Olej napędowy grzewczy – karta charakterystyki

olej grzewczy karta charakterystyki

Spis treści

Olej napędowy grzewczy jest powszechnie stosowanym paliwem w systemach ogrzewania domowego i przemysłowego. Ze względu na jego kluczową rolę w zapewnieniu ciepła i komfortu, ważne jest, aby użytkownicy i dostawcy rozumieli jego właściwości, potencjalne zagrożenia oraz zasady bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem. Poniższa karta charakterystyki stanowi kompleksowy przewodnik po oleju napędowym grzewczym, zawierając informacje dotyczące jego składu, zastosowania, środków ostrożności oraz postępowania w przypadku awarii.

Identyfikacja produktu i zastosowanie

Olej napędowy grzewczy, znany również jako olej opałowy lekki, jest wytwarzany w procesie destylacji ropy naftowej. Charakteryzuje się wysoką kalorycznością i jest wykorzystywany głównie w piecach i kotłach grzewczych do ogrzewania budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Doskonałym wyborem są oleje grzewcze Shell, które są coraz bardziej popularne.

Skład/Informacje o składnikach

Olej napędowy grzewczy składa się głównie z węglowodorów o różnej długości łańcucha, zawierając niewielkie ilości siarki oraz innych związków dodatkowych, które poprawiają jego właściwości, takich jak stabilność, płynność w niskich temperaturach czy efektywność spalania.

Właściwości fizykochemiczne

  • Stan skupienia: Ciecz
  • Kolor: Zwykle żółty do brunatnego
  • Zapach: Charakterystyczny, naftowy
  • Punkt zapłonu: Zazwyczaj powyżej 55°C, co klasyfikuje go jako materiał łatwopalny, ale o niższym ryzyku zapłonu w porównaniu do benzyny
  • Rozpuszczalność w wodzie: Nie rozpuszcza się
  • Gęstość: Około 0,82-0,85 g/cm³ przy 15°C

Zagrożenia

Olej napędowy grzewczy jest klasyfikowany jako substancja łatwopalna, co wymaga szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania, transportu i użytkowania. Może być również szkodliwy dla środowiska wodnego, dlatego wycieki i rozlewy powinny być natychmiastowo zwalczane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Środki pierwszej pomocy

  • Kontakt ze skórą: Zmyć dużą ilością wody i mydła. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, zwracając się o pomoc medyczną.
  • Wdychanie: Zapewnić świeże powietrze. W przypadku trudności w oddychaniu skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Środki przeciwpożarowe

W przypadku pożaru należy użyć środków gaśniczych odpowiednich do materiałów łatwopalnych, takich jak piany, proszki chemiczne lub dwutlenek węgla. Należy unikać strumienia wody bezpośrednio na płonący olej, co może prowadzić do rozprzestrzenienia ognia.

Postępowanie w przypadku awarii

W przypadku wycieku lub rozlewu oleju napędowego grzewczego, należy natychmiast zastosować odpowiednie środki zaradcze, takie jak używanie sorbentów do neutralizacji rozlanego produktu i zapobieganie jego przedostaniu się do środowiska, zwłaszcza do wód powierzchniowych i gruntowych.

Przechowywanie i transport

Olej napędowy grzewczy powinien być przechowywany w szczelnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów łatwopalnych. Wiele różnych olejów można zamówić w hurtowni olejów silnikowych i smarów, gdzie znajdziecie duży wybór produktów.